Loading...
You are here:  Home  >  Praca i życie w Holandii  >  Current Article

Pozew o alimenty – wzór i objaśnienie

Przez   /   4 lipca 2013  /   Brak komentarzy

Pozew o alimenty – wzór i objaśnienie

Fot. Reklama PRO-LEGE Windykacja

Po omówieniu definicji obowiązku alimentacyjnego oraz przedstawieniu przesłanek w zakresie obowiązku alimentacyjnego, warto przedstawić wzór formularza pozwu o alimenty (Rys.1). Dlatego też oprócz samego pozwu – kilka słów komentarza co jest ważne i na co warto zwrócić uwagę.

WYJAŚNIENIA

Uprawniony – powód – występuje samodzielnie po osiągnieciu pełnoletności, do 18 roku życia reprezentowany jest przez przedstawiciela ustawowego – matkę lub ojca.
Zobowiązany – pozwany – jeden z rodziców – matka lub ojciec.
Wartość przedmiotu sporu – suma pieniężna.

1. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU.

Powództwo o alimenty można wytoczyć według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej ( art. 27 Kodeksu postępowania cywilnego – dalej w artykule KPC) oraz według miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej  ( art. 32 KPC).  Powództwo takie rozpoznaje Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich –  tzw. „ Sąd rodzinny ”.   Nie jest wymagane, aby w tekście pozwu został wskazany prawidłowy adres Sądu.

Pozew o alimenty – wzór i objaśnienie

Rys.1 Wzór formularza pozwu o alimenty

2. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU.

Przede wszystkim jest to określenie roszczenia, tj. kwoty, którą dochodzi osoba uprawniona od osoby zobowiązanej. Wartość przedmiotu sporu należy określić w następujący sposób: po pierwsze należy podliczyć wszelkie koszty składające się na zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka, następnie podzielić kwotę na 2 (oboje rodzice zobowiązani są do ponoszenia koszów utrzymania w równym stopniu). Kwota, która zostanie określona w wyniku podziału, stanowi wysokość miesięcznego obowiązku alimentacyjnego na rzecz dziecka. Według przepisów KPC kwotę miesięcznych alimentów należy pomnożyć przez 12 ( 1 rok = 12 miesięcy) i wówczas zostanie określona właściwa i prawidłowa wartość przedmiotu sporu.

Np. koszt w całości miesięcznego utrzymania dziecka stanowi kwotę  1.200,00 zł.
A więc  1.200,00 zł / 2 ( 2 rodziców – matka i ojciec) = 600,00 zł ( obowiązek alimentacyjny za 1 miesiąc).
Następnie  600,00 zł X 12 ( miesięcy ) = 7.200,00 zł.
I to właśnie kwota 7.200,00 zł stanowi wartość przedmiotu sporu.

Pozew o alimenty – wzór i objaśnienie

Fot. stock.xchng / Marcin Jochimczyk

3. DOKŁADNE OKREŚLENIE STRON POZWU.

Pozew zawsze winien określać w sposób szczegółowy każdą ze stron. Daje to podstawę do właściwego określenia osoby zobowiązanej i osoby uprawnionej. Ważnym jest wskazanie właściwego adresu zamieszkania obu stron. Wiąże się to przede wszystkim z prawidłowym doręczeniem wszelkiej korespondencji sądowej, co zapewnia sprawność postępowania i nie powoduje nadmiernego przedłużenia postępowania sądowego. Jeśli okaże się,  iż choćby jedna ze stron posiada adres zamieszkania na terenie Polski , a adres pobytu czasowego na terenie Holandii, wskazać należy oba adresy, tak aby sąd miał możliwość skutecznego doręczenia wszelkiej korespondencji uprawnionemu i zobowiązanemu.

Pozew o alimenty – wzór i objaśnienie

Fot. stock.xchng / Grzegorz Paciejuk

4. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI ŻĄDANYCH ALIMENTÓW.

Uprawniony, który decyduje się na skierowanie sprawy do sądu, musi w sposób jednoznaczny określić wysokość obowiązku alimentacyjnego, który ma być regulowany przez zobowiązanego. Jest to bardzo ważny element, który w zasadzie składa się na istotę sprawy alimentów. Uprawniony winien przed przystąpieniem do złożenia pozwu dokonać kalkulacji wszelkich kosztów, które ponosi tytułem zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych –  bytowych. Na potrzeby takie składają się: opłaty za mieszkanie, opłaty za media ( prąd, gaz, woda, węgiel), żywność, środki czystości, ubrania, zajęcia dodatkowe, koszty ubezpieczenia, opłat za przedszkole , szkołę, zakup leków i rehabilitacja, zakup sprzętu niezbędnego do uprawiania sportu,  itp.  Na w/w wydatki składają się również inne potrzeby, które w życiu codziennym także zaspokajają podstawowe potrzeby osoby uprawnionej – powoda. Dla zobrazowania Sądowi całości poniesionych kosztów wystarczy przez okres minimum 1 miesiąca gromadzić wszelkie faktury VAT lub rachunki świadczące o regulowaniu wszelkich należności na rzecz osoby uprawnionej.

Pozew o alimenty – wzór i objaśnienie

Fot. stock.xchng / orlando mestre

5. WSKAZANIE DOWODÓW

Uprawniony zobowiązany jest do wskazania wszelkich dowodów w zakresie:

  • ponoszonych kosztów zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych albowiem daje to obraz faktycznie poniesionych kosztów wszelkich dóbr lub zobowiązań na rzecz podmiotów trzecich ( czynsz mieszkania, media ) – tzn. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,
  • dokumentów świadczących o dochodach, źródłach dochodu zobowiązanej/zobowiązanego, albowiem niezbędne jest wykazanie wysokości zarobków i możliwość uzyskania wyższego dochodu w związku z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi – tzn. możliwości zarobkowe zobowiązanego.

WAŻNE

  • Powództwo wytacza się zawsze przed Sądem Rejonowym, chyba że roszczenie o alimenty podlega rozpoznaniu lub zostało rozpoznane w trakcie postępowania rozwodowego przed właściwym Sądem Okręgowym.
  • Powództwo zwolnione jest z opłaty sądowej.
  • Niezbędne jest zawsze złożenie do Sądu dwóch egzemplarzy pozwu wraz z załącznikami.
  • Prawidłowo wniesiony pozew jest kompletny i  przyspiesza postępowanie.

Mgr Karolina Kwiatkowska- Nawrot
Absolwent Wydziału Prawa  i Administracji US  w Katowicach
Prawnik firmy PRO-LEGE Windykacja

    Print       Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *